V-Learning Artikler

De studerendes udbytte af kollokvier og forelæsninger på faget jordbundsbiologi

De studerendes udbytte af kollokvier og forelæsninger på faget jordbundsbiologi Ét af de helt centrale spørgsmål, der ofte melder sig når man underviser, er i hvor høj grad ens indsats egentlig har den ønskede effekt. Fungerer undervisningen efter hensigten? Lærer de studerende det stof, der gennemgås? – eller gør man måske nogle gange mere skade end gavn? I efterårssemestret 2003 deltog jeg i undervisningen på faget ”Jordbundsbiologi”, der er et såkaldt C-modul på biologistudiets 2.del (gammel ordning). Jeg besluttede at bruge mit adjunktpædagogiske projekt til at forsøge at lave en lidt mere dybtgående undersøgelse af, hvad de studerende har ud af undervisningen. Undervisningen i Jordbundsbiologi består af forelæsninger, kollokvier (artikeldiskussioner, hvor artikler fremlægges af de studerende), øvelser og en én-dags feltekskursion til Strødam-reservatet (se Appendiks 1, www.cnd.ku.dk/side22515.htm). De studerende har endvidere mulighed for at afslutte faget med et projektarbejde, som oftest indebærer praktisk eksperimentelt arbejde.

Videoer i undervisning og uddannelse: et indblik i forskningen

Videoer i undervisning og uddannelse: et indblik i forskningen I denne rapport præsenteres et indblik i forskningen vedr. videoer i undervisning og uddannelse. En del undersøgelser peger på at videoer kan have en positiv effekt på studerendes læringsudbytte. Denne effekt kan være lige så stor som effekten af at følge liveundervisning. Studerendes adgang til videoer synes ikke at have nogen stor effekt på deres fremmøde til liveundervisning. Studerende med adgang til videoer udtrykker typisk stor tilfredshed med den fleksibilitet det giver, bl.a. fleksibilitet med hensyn til hvor og hvornår man vil følge undervisning, og fleksibilitet med hensyn til styring (bl.a. pause- og spolefunktioner). Studerende bruger især videoer i forbindelse med forberedelse til prøver og eksamener og for at kompensere for at de ikke har været til liveundervisning. For nogle studerende er det en ulempe ved videoer at der ikke er mulighed for at stille spørgsmål til underviseren, og nogle studerende synes det er svært at blive engageret i videoer, og giver udtryk for at det kræver meget disciplin at få dem set. I forskningslitteraturen diskuteres og anvendes forskellige teorier om optimal multimedielæring. Teorierne kan bruges i forbindelse med design af videoer. Undervisere som selv er involveret i produktion og brug af videoer, har forskellige overvejelser vedr. fordele og potentielle ulemper ved videoer. Der mangler forskningsbaseret viden vedr. den optimale længde af videoer til anvendelse i undervisning og uddannelse.

Forelæsninger for aktive og velforberedte studerende

Forelæsninger for aktive og velforberedte studerende En stor del af undervisningen på medicinstudiet består af forelæsninger. Som undervisningsform er forelæsningen billig, og sikrer en ensartet formidling til alle studerende. Samtidig er den klassiske forelæsning en del af den akademiske tradition på KU. Efter mange år som underviser er det imidlertid mit klare indtryk,at de studerendes faglige udbytte af den klassiske forelæsning kan og bør øges betydeligt. Målet med dette projekt er at øge de studerendes faglige udbytte af forelæsninger,gennem aktivering af de studerende før, under og efter forelæsningen.I projektet udarbejdes og afprøves effekten af selv-tests,som de studerende kan anvende før forelæsningen – til at målrette deres forberedelse, vække deres nysgerrighed, eller blot til at kende emnet – og efter forelæsningen, hvor selv-tests giver de studerende mulighed for at teste om de har fået det korrekte udbytte af forelæsningen.

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens Dag er interesserede i at arbejde videre med problemstillinger omkring video i undervisningen, så send en kort mail til normark@cs.aau.dk. Hvis du kender andre, som er interesserede, så bring gerne dette videre. Formålet er at lave en AAU interessegruppe om video i undervisningen, i hvilken deltagerne kan udveksle erfaringer.

Flipped Classroom – Brug af video i undervisningen

Flipped Classroom – Brug af video i undervisningen For cirka 4 år siden fik jeg lyst til at afprøve de muligheder der lå i internetvideoer og screencast, som er små undervisningsvideoer. Dette kunne eksempelvis være en gennemgang af de tre velfærdsmodeller eller eksempler på, hvordan man kan bruge Eastons model. Jeg vil i denne artikel kort forklare om baggrunden for, hvorfor jeg begyndte at inddrage videoer og hvilke fordele og muligheder, der er ved at bruge dem. Dernæst vil jeg kort komme med en række gode praktiske råd om, hvordan du kommer i gang med at producere og inddrage videoer i undervisningen. Til sidst vil jeg diskutere det amerikanske koncept Flipped Classrooms rolle i en dansk undervisningstradition.

Video i forberedelse og undervisning

Video i forberedelse og undervisning Flipped Classroom er en amerikansk undervisningsmetode og filosofi, der også kan være virkningsfuld inden for en dansk undervisningssammenhæng. Idéen er, at tavleundervisning i timerne skal afløses af elevaktiverende undervisning. Den instruerende undervisning forsvinder ikke, men lægges ud som små videoforedrag, som eleverne skal se som lektie. Videoforedraget kan også inddrages i andre læringsrum, hvor der anvendes instruerende elementer. Videoforedraget har nogle fordele, som gør, at det kan supplere og til tider erstatte læsningen af tekster: Videoforedraget kan grafisk illustrere pointer, og man kan pause, spole og se videoforedraget sammen med andre. Videoforedraget inddrager talesproget, der rummer flere udtryksmuligheder end skriftsproget. Der kan anvendes intonation og udtale for at styrke læringen. Gentagelse af faglige pointer på flere forskellige måder foregår mest naturligt gennem talesproget. Læsesvage kan have glæde af den mundtlige forklaring som supplement til teksten. At anvende videoer i undervisningen kræver en vis form for stilladsering, hvor elever skal lære at afkode undervisningsvideoer. Lykkes dette, har man givet eleverne et stigende antal videnressourcer på internettet.